2014-04-22 12:52Pressmeddelande

Fler biogasanläggningar genom förenklad miljöprövning

null

Behovet av ökad produktion av förnybar energi är stort om vi ska nå regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta 2030 och ett klimatneutralt Sverige 2050. Ökade satsningar på biogas är en viktig del i framtidens hållbara samhälle. Ett känt hinder för att få till nya biogasanläggningar är krångliga, dyra och långdragna tillståndsprocesser. Nu ska en ny vägledning, framtagen i dialog mellan bransch och myndigheter, underlätta miljöprövningen av biogasanläggningar.  

Ökad produktion av förnybar energi behövs för att satta miljö- och klimatmål ska nås. Genom biogasproduktion omvandlas avfall till ett förnybart fordonsbränsle och lokala kretslopp av näringsämnen sluts. Biogasen har pekats ut som ett av de renaste alternativa drivmedlen med betydande utvecklingspotential i Sverige. Ett känt hinder för att få till nya biogasanläggningar är dock krångliga, dyra och långdragna tillståndsprocesser. Sedan hösten 2012 har samverkansorganisationen Biogas Öst samlat bransch och myndigheter i ett gemensamt projekt kallat ”Tillståndsprocess Biogas”.

- Vår ambition har varit att underlätta miljöprövningen av nya biogasanläggningar – utan att göra anspråk på att förändra några lagar eller regler. Den mänskliga faktorn är större än man tror i dessa processer. Därför har vi enbart jobbat med att finna lösningar som underlättar tillståndsprocessen genom erfarenhetsutbyte och samtal mellan prövningsmyndigheter och de aktörer som är involverade i ansökningsprocessen, berättar Beatrice Torgnyson Klemme, VD på Biogas Öst.

Satsningen har genomförts med Jordbruksverket som huvudfinansiär och resultatet har blivit ett nytt vägledande dokument med relevant information om biogas samt goda tips och råd för alla parter genom hela processen. Fyra rundabordssamtal i olika delar av landet har legat till grund för arbetet och uppslutningen från landets länsstyrelser, miljöprövningsdelegationer och branschaktörer har varit mycket god.

- Jag har blivit positivt överraskad av engagemanget och viljan att mötas och finna lösningar på problemen, fortsätter Beatrice. Vi har dock bara påbörjat ett mycket angeläget samarbete som jag hoppas kommer att fortgå en lång tid framöver.

Kontakt:
Beatrice Torgnyson Klemme, VD Biogas Öst
0733 – 970625
beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.