2019-03-15 09:15Pressmeddelande

Elfordon, elnät och innovation – kom på seminarium om elnätet i Mälardalen!

null

Hur kan vi elektrifiera fordonsflottor som exempelvis kollektivtrafiken när kapacitet saknas i elnätet? Den 3 april bjuder BioDriv Öst in till ett miniseminarium om elfordon och elnät.

BioDriv Öst har på Region Uppsalas initiativ dragit igång projektet Spetskraft 2020 som kommer att undersöka olika möjliga lösningar på kapacitetsbrist i elnätet med Region Uppsalas bussdepå som pilotcase. Med fokus på solceller och batterier ska innovativa lösningar utvecklas så att fler elfordon kan laddas utan ytterligare påfrestning på elnätet. Läs mer om projektet i pressmeddelandet ”Nytt innovationsprojekt banar väg för laddning av fler elfordon”.

Den 3 april 10:30-12:45 på ReTuna återvinningsgalleria i Eskilstuna bjuder BioDriv Öst in till samtal om en ökad elektrifiering av transportsektorn och elnätets utmaningar. Under seminariet kommer bland annat projektet Spetskraft 2020 presenteras och Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility, Power Circle kommer prata om hur stor utmaningen med effektfrågan egentligen är. För mer information om seminariet kan du ta del av inbjudan via denna länk.

Seminariet avslutas med en workshop med frågor och diskussion. Hur ser problembilden ut för olika aktörer? Hur ser den ut inom kollektivtrafiken och vilka planer för elektrifiering av kollektivtrafik finns i östra Mellansverigeregionen och Stockholm? Hur många aktörer har problem och utmaningar kopplat till elnät och effekt? Hur ser problemen ut?

Satsningen är en del av en heldag i Biogas Öst med BioDriv Östs regi. I samband med miniseminariet om elfordon och elnät arrangeras även ett miniseminarium på temat flytande biogas och det nya innovationsklustret Drive LBG. Läs mer om hela dagen här.

Kontakt:

Martin Ahrne
Vice vd och projektledare Biogas Öst med BioDriv Öst
+46 73 64 18 157
martin.ahrne@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.