2018-05-08 08:23Pressmeddelande

Busstest i Sörmland visar på kraftig prisminskning för biogasbussar

null

Men omställningen handlar inte bara om klimat och ekonomi. I ett läge där Sörmland liksom övriga landet har ett stort importbehov av drivmedel och konstgödsel så kan biogasens produktionskedja öka försörjningstryggheten för båda. Detta då biogas produceras lokalt av lokala restprodukter, vilket ger god prisstabilitet som kan säkras i långa avtal. Just nu finns dessutom en unik möjlighet till näringslivsutveckling i Sörmland då två nya lantbruksbaserade biogasanläggningar har beviljats investeringsstöd.

Gasmotortekniken har dock länge brottats med utmaningar kring räckvidd, dels beroende på mängden gas som kan tankas, men även då gasdrivna ottomotorer har en lägre effektivitet jämfört med dieselmotorer. Efter att Scania utlovat kraftigt förbättrad bränsleekonomi i sin senaste Euro 6-gasbuss, genomförde Biogas Öst ett test tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen Sörmland som nu ställer allt detta på ända:

Vi kan nu gå ut med att gasförbrukningen för verklig drift i regiontrafik halverades jämfört med dagens genomsnittliga biogasbussar vilket är jämförbart med motsvarande dieselfordon.

I testet, som genomfördes i Sörmland, följde en genomsnittligt lastad Euro 6-gasbuss från Scania under två dagar efter en regionbuss i ordinarie trafik. Förbrukningen per kilometer indikerar en energianvändning under 2,90 kWh/km, vilket är en halvering jämfört med de 5,78 kWh/km som dagens biogasbussar förbrukar i genomsnitt.

Att biogasbussar nu kan köras till samma eller lägre drivmedelskostnad som dieseldrivna bussar i regiontrafik betyder mycket för möjligheterna att på ett långsiktigt hållbart sätt kunna erbjuda kostnadseffektiv och fossilfri kollektivtrafik. En ökad biogasproduktion betyder även mycket för lantbruket och satsningar som Stolt mat i Sörmland. Tack vare biogasen får lantbruket en avsättning för jordbruksrester och gödsel, och viktig biogödsel tillbaka. Detta gör att djurproduktionen och odlingen kan öka.

Biogasen är nu ett attraktivt lågriskalternativ för en fossilfri regiontrafik tack vare den senaste svenska gasbusstekniken. Det är bra för Sörmlands skattebetalare, kollektivtrafikresenärer och lantbrukare, men även för försörjningstryggheten och miljön i stort.

Martin Ahrne, vice VD Biogas Öst


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.