2015-09-01 09:55Pressmeddelande

Biogasens samhällsnyttor under lupp i nytt projekt

null

Biogasen antas bidra med en rad olika samhällsnyttor – utöver att vara en förnybar energikälla – men vilka är dessa och hur kan vi mäta och värdera dem? Det ska preciseras i ett nytt projekt under ledning av Biogas Öst i samarbete med övriga regionala biogasorganisationer och Energigas Sverige.

För att möta samhällsutmaningar på energiområdet och ytterligare stärka konkurrenskraften inom svenska styrkeområden genomför Energimyndigheten, VINNOVA och Formas en satsning på s.k. strategiska innovationsområden. Biogas är ett område där Sverige är ledande i ett internationellt perspektiv, framför allt vad gäller användning som fordonsbränsle. Biogas Öst har tillsammans med övriga regionala biogasorganisationer, de så kallade biogasväderstrecken, och branschorganisationen Energigas Sverige beviljats medel för att formulera innovationsagendan Samhällsnyttig biogas i alla väderstreck.

-Projektgruppen ska formulera och förankra en innovationsagenda som stakar ut vägar framåt för den samhällsnyttiga biogasen. Tillsammans vill vi utveckla och tydliggöra biogasen som ett starkt och brett svenskt innovationsområde, säger Jonas Forsberg, projektledare på Biogas Öst.

Produktion av biogas från avfall och restprodukter nyttjar förnybara resurser, ersätter importerad fossil energi och bidrar till ökad försörjningstrygghet, produktionen skapar lokala ”gröna” arbets-tillfällen och bidrar till lokal- och regionalekonomisk utveckling samtidigt som biogödseln sluter kretslopp av näringsämnen och minskar behovet av konstgödsel. Sveriges framskjutna position genererar också internationellt intresse och exportmöjligheter. Samhällsnyttiga aspekter som dessa lyfts ofta fram i samband med satsningar på biogas, men är svåra att mäta.

Syftet med projektet är att diskutera och precisera biogasens olika samhällsnyttor – utifrån skilda regionala förutsättningar – och hur dessa kan mätas, kvantifieras och värderas för att också tydligare kunna införlivas i affärsmodeller och koncept. Utöver projektgruppen kommer också representanter för en rad olika forskningsdiscipliner samt branschaktörer att engageras i arbetet via olika workshops.

Kontakt:
Jonas Forsberg
Projektledare, Biogas Öst
070-271 87 37
jonas.forsberg@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.