2021-10-12 13:00Pressmeddelande

Biogasen kan minska koldioxidutsläppen inom industrin

Företaget Toyota Material Handling i Mjölby har minskat sitt klimatavtryck genom flytande biogas i en ny fossilfri produktionsprocess samt i biogasdrivna interna och regionala transporter.Företaget Toyota Material Handling i Mjölby har minskat sitt klimatavtryck genom flytande biogas i en ny fossilfri produktionsprocess samt i biogasdrivna interna och regionala transporter.

Betydande mängder fossila bränslen inom industrin i Mälardalsregionen skulle kunna ersättas med biogas när industrin måste uppnå skärpta EU-krav. Det visar en ny kartläggning från BioDriv Öst. Men det finns flera hinder i vägen.

Inom industrin i Mälardalsregionen finns cirka 9 TWh fossila bränslen. Allt kan inte ersättas med biogas på grund av praktiska, tekniska eller ekonomiska utmaningar, men betydligt fler industrier borde undersöka en omställning till biogas som en del i sitt hållbarhetsarbete. Det skriver BioDriv Öst i en rapport som även presenterar möjliga distributionslösningar för leverans av biogas till industrier.

Syftet med kartläggningen var att undersöka potentialen för att använda biogas inom industriella anläggningar i Uppsala, Västmanlands, Södermanlands, Örebro, Stockholms och Östergötlands län.

– Rapporten visar att det finns en stor potential för ökad biogasanvändning inom industrin i våra sex län, säger rapportförfattaren Jonna Söderberg.

Trots en lovande utveckling inom industrisektorn behöver dock biogasen växa inom transportsektorn under många år framöver. I dag används majoriteten av biogasen i kollektivtrafiken, men när allt fler fordon elektrifieras minskar marknaden för biogas där.

– Vi måste satsa mycket på biogas i vägtransporter nu för att kunna ha kvar en biogasproduktion när det väl finns bättre styrmedel och efterfrågan på plats inom industri och sjöfart. En ökad användning i vägtransportsektorn här och nu är en förutsättning för ökad användning inom industri och sjöfart på sikt, säger Björn Isaksson, drivmedelsstrateg på BioDriv Öst.

Just nu revideras i stort sett all energi- och klimatpolitik inom EU. I juli presenterade EU-kommissionen det mest omfattande klimatpaketet någonsin, Fit for 55. I detta förslag ska majoriteten av utsläppsminskningen bäras av industrin. Svensk biogasproduktion kan spela en stor roll i att uppnå klimatmålen, inte minst nu när regeringen i samband med höstbudgeten aviserade ett stöd för biogasproduktion fram till år 2040.

Men det finns flera hinder i vägen som riskerar att försvåra en ökad biogasproduktion. I samband med implementeringen av ett nytt EU-direktiv har Sveriges regering föreslagit en ändring av den svenska miljöbilsdefinitionen, som skulle minska efterfrågan på biogas (promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster). Sveriges miljöbilsdefinition behöver dock inte ändras för att uppfylla det föreslagna EU-direktivet och slående många av remissinstanserna har varit kritiska till förslaget.

Med effektiva distributionslösningar, ett konkurrenskraftigt pris samt ett ökat hållbarhetsintresse blir industrin ett lovande kundsegment för regionens biogasproducenter i framtiden. Men för att biogasproducenterna ska överleva till dess behövs en fortsatt efterfrågan inom vägtransporterna. På så sätt kan biogasproduktionen fortsätta att leverera samhällsnytta i form av förnybar energi, fossilfri växtnäring, en cirkulär ekonomi, regional näringslivsutveckling och stärkt krisberedskap.

 

Rapporten "Biogasens potential inom industriella verksamheter i Mälardalsregionen" kan läsas i sin helhet här.

Kontakt
Björn Isaksson
Projektledare och drivmedelsstrateg, BioDriv Öst
0768 – 19 52 82
björn.isaksson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.