2017-11-30 20:12Pressmeddelande

Biogasen har miljönyttorna, nu behöver vi styrmedlen!

null

Under gårdagen arrangerade Region Östergötland tillsammans med åtta andra svenska regioner och Biogas Öst ett riksdagsseminarium om biogasen i Sverige. Vid seminariet överlämnades en skrivelse till riksdagspolitikerna som regionerna gemensamt undertecknat och tidigare skickat till energiministern. Fokus för diskussionerna var biogasens många samhällsnyttor och behovet av akuta lösningar för den svenska biogasen på grund av osund konkurrens från importerad dubbelsubventionerad biogas.

En gasbil är ingen Tesla, men med alla de miljö- och samhällsnyttor som biogasen kan erbjuda så är det ändå konstigt att den är så svår att sälja in. Av de över 30 vetenskapligt belagda samhällsnyttor som fungerande biogassystem medför så är det endast ett fåtal som är allmänt kända och sällan är det något annat än klimatnyttan som värderas i nationella beslutsprocesser och offentliga upphandlingar. Det kan vara här det pedagogiska problemet ligger - att biogasen är en så naturlig del av samhället med gödsel, avfallshantering, drivmedelsproduktion med mera - att den tas för given.

- Det borde rimligtvis vara betydlig mer kostnadseffektivt och hållbart att försöka lösa flera samhällsutmaningar på en och samma gång. Men så som vi jobbar just nu så är det ett stort fokus på stuprörstänk och snäva systemperspektiv. Det resulterar lätt i att det enda vi åstadkommer är problembyten istället för problemlösning, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för Biogas Öst med BioDriv Öst.

Mats Eklund, professor vid Linköpings universitet menade att endast biogassystem kan adressera samtliga av de stora globala miljöutmaningarna som vi har framför oss. Jämfört med andra förnybara alternativ så sticker Sverige ut inom biogasområdet genom att vi redan ligger i framkant med utbyggda system för fordonsgas, uppgradering, biogödsel, och fordonstillverkare som satsar på gaslastbilar som Volvo och Scania:

- Biogas är ett av få områden där Sverige kan ha en global impact på klimatområdet med det vi gör, säger Mats Eklund.

 

Akut behov av snabba åtgärder från regeringens sida

Flera av paneldeltagarna lyfte att den aviserade biogasutredningen är välkommen då långsiktiga spelregler behövs. Utredningen behöver dock genomföras omgående, och i nära dialog med biogasaktörerna, för att ha en chans att leverera resultat i tid. Parallellt måste även mer akuta åtgärder till för att hantera de svenska biogasproducenternas pressade situation, annars finns det risk att det är för sent för många svenska anläggningar när utredningen väl levererar sitt resultat. Vid seminariet överlämnades en skrivelse till riksdagspolitikerna som regionerna gemensamt undertecknat och tidigare skickat till energiministern.

- Från regionernas sida anser vi att det är angeläget att fokus mycket tydligare än nu hamnar på biogasens många samhällsnyttor, säger Bengt Nordström, regionpolitiker från Östergötland. På lång sikt behövs en nationell biogasstrategi, men på kort sikt är behovet akut av lösningar för hur den svenska biogasen ska klara den osunda konkurrensen från importerad dubbelsubventionerad biogas.

Åsa Westlund, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson för Socialdemokraterna lyfte att det är vårt svenska system som avviker från andra länder, så det är hos oss som förändringen måste ske. Westlund menade även att det skulle kunna vara motiverat att biogasen får ett mer riktat stöd än de teknikneutrala satsningar som finns på plats i dagsläget. Hon lyfte även svårigheten i att finna snabba åtgärder som är möjliga att genomföra, även om de är önskvärda.

Viktiga uppmaningar och konkreta förslag på akuta åtgärder som levererades till den nationella politiken under seminariet var följande:

  • Inför en ny miljözon för endast el och biogas.
  • Ta omgående fram en ny nationell miljöbilsdefinition som endast omfattar de fordon som får bonus i det nya bonus-malus systemet. 
  • Inför ett obligatoriskt krav för statliga myndigheter att endast upphandla transporter och fordon med högt ställda klimatkrav. På sikt bör kravet även komma att gälla samtliga offentliga aktörer. 
  • Se till att det blir ursprungsmärkning vid pump i det nya förslaget till miljömärkning av drivmedel samt inför att drivmedel med hög andel svenska råvaror även får en svensk flagga på dekalen vid pump. 
  • Se till att nyttan av det befintliga gödselgasstödet maximeras, genom att se över regeltolkning, långsiktighet och omfattning. 
  • Inför obligatorisk insamling av matavfall och se till att det mest kostnadseffektiva behandlingsalternativet är att tillvarata både näringsämnen och energi. 
  • Inför krav på återvunnen växtnäring i offentligt kontrollerad verksamhet.


Presskontakt:

Erik Sihlberg
informatör och politiskt sakkunnig
erik.sihlberg@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.