2018-08-29 11:30Pressmeddelande

BioDriv Öst storsatsar på näringslivets omställning till fossilfria transporter

null

BioDriv Öst har beviljats 3 950 000 kronor i stöd till projektet Transportutmaningen. Stödet fås via Klimatklivet, som är ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Projektet är en storregional satsning i följande sex län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro och Östergötland.   

För att nå det nationella målet om att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030 behöver omställningen av den svenska fordonsflottan gå snabbare än den gör idag. Ett viktigt steg i att öka takten i omställningen är informationsspridning och att stötta de näringslivsaktörer som vill ligga i framkant. Idag finns det en lång rad fordon på marknaden som kan köras på förnybara drivmedel som el, biogas, etanol, vätgas och biodiesel, men kunskapen om dessa är generellt sett låg. 

Därför satsar nu samverkansorganisationen BioDriv Öst på informationsspridning och rådgivning till i första hand åkerier, transportföretag och andra företag genom projektet Transportutmaningen. Inom projektet kommer företag att få möjlighet att under en testperiod provköra nya fordon i sin verksamhet. För att nå en långsiktig förändring kommer projektet även att verka för att fler aktörer antar Fossilfritt Sveriges Transportutmaning, som innebär att alla inrikes transporter som företaget utför och köper ska vara helt fossilfria senast år 2030. 

- Det finns många frågetecken kring hur man bäst ställer om till fossilfria transporter och det är en process som ofta tar några år. Genom detta projekt har vi nu möjlighet att hela vägen fram till 2021 vägleda och stötta företagen i denna omställning, säger Felix Ek, projektledare på BioDriv Öst.

Det nationella regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige samarbetar med BioDriv Öst och ställer sig bakom projektet.

-  I Sverige har vi ett mycket aktivt och drivande näringsliv som ser nya affärsmöjligheter i att ställa om till fossilfria transporter. Vi har även flera förnybara drivmedel och fordonstekniker som är kommersiellt tillgängliga redan i dag. Det är en stor fördel, men gör det också svårare att veta vad man ska satsa på. Därför är det bra att BioDriv Öst med våra utmaningar som grund kan stötta näringslivet hela vägen i mål till fossilfria transporter, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. 

Om projektet Transportutmaningen: Projektet sträcker sig från hösten 2018 till och med år 2021 och har en samlad budget på ca 5,5 miljoner. Målet med projektet är att öka takten på omställningen till fossilfria transporter genom satsningar på fordon för förnybara alternativ samt upprättande av nya laddplatser och tankställen för förnybara drivmedel.

Om Klimatklivet: Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd för lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett klimatsmart samhälle. Stödet handläggs av länsstyrelsen och prövas samt beslutas av Naturvårdsverket.

Kontakt:

Beatrice Torgnyson Klemme                                        Felix Ek

VD Biogas Öst med BioDriv Öst                                  Projektledare, BioDriv Öst

0733 - 97 06 25                                                            0790 – 77 51 52

beatrice.torgnyson@biogasost.se                               felix.ek@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.