2021-06-10 04:00Pressmeddelande

Billigare el- och gasbilar genom samverkan

null

Inom projektet Fossilfritt 2030 har 250 el- och biogasbilar upphandlats i samverkan mellan flera kommuner och regioner. Resultatet blev fler miljöbilar i fordonsflottorna och stora ekonomiska besparingar.

Stockholms stad har länge arbetat med att samla ihop sina förvaltningars fordonsbehov och årligen genomföra gemensamma förnyade konkurrensutsättningar (FKU) från SKL Kommentus numera Adda Inköpscentrals ramavtal för fordon. Inom projektet Fossilfritt 2030 har nu Stockholms stad utökat samverkan till att omfatta även andra kommuner och regioner. Tillsammans med Tyresö kommun, Järfälla kommun och Region Uppsala har Stockholms stad under 2020 gjort en FKU där 250 miljöfordon (el- och biogasbilar) har efterfrågats. Resultatet blev en snittbesparing på 13 500 kronor per fordon och totalt sparades cirka 3,5 miljoner.

– Genom förnyad konkurrensutsättning får vi ännu bättre priser på miljövänliga fordon, vilket gör att fler organisationer kan köpa rätt fordon, säger Johan Seuffert, Fleet Manager på Stockholms stad som lett arbetet.

En film har tagits fram där Johan Seuffert berättar mer om Stockholms stads arbete med förnyad konkurrensutsättning.

Inom projektet Fossilfritt 2030 kommer denna samverkan kring upphandling av miljöfordon att ske vid ytterligare två tillfällen, inför år 2022 och 2023.

– Efter sommaren börjar vi arbeta med nästa omgång och då hoppas vi att ännu fler kommuner och regioner i projektet har möjlighet att vara med, säger Johan Seuffert.

– Det är verkligen inspirerande att se detta initiativ från våra kunder som underlättar för ännu fler att satsa på el- och biogasbilar, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på Adda Inköpscentral (tidigare SKL Kommentus).

– Fokus på miljön är viktigt för alla och i den förnyade konkurrensutsättningen kan den avropande myndigheten anpassa kraven efter de miljömål som är satta i kommunen eller regionen. Vi hoppas att det är fler som blir inspirerade till att samverka fordonsinköpen så som de gjort inom Fossilfritt 2030, säger Torunn Acking, kategoriansvarig Fordon, på Adda Inköpscentral (tidigare SKL Kommentus).

Om projektet
Fossilfritt 2030 är en storregional samverkan för transportsektorns omställning i sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. Fem regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner medverkar i insatsen som består av fyra olika projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt av projektdeltagarna. BioDriv Öst är projektägare för och leder tre av projekten.

Kontakt
Johan Seuffert
Fleet Manager, Miljöbilar i Stockholm, Stockholms stad
08 – 508 28 945 / 0761 –22 89 45
johan.seuffert@stockholm.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.