2021-07-08 15:45Pressmeddelande

Bilars utsläpp är mer komplext än avgasröret

Infografiken är sammansatt av BioDriv Öst med utgångspunkt från illustrationer av Olle Engström.Infografiken är sammansatt av BioDriv Öst med utgångspunkt från illustrationer av Olle Engström.

EU ser bara elbilar som miljöbilar och den svenska regeringen funderar på att följa efter. Det slår undan fötterna för ett annat drivmedel som har stor potential att hjälpa länderna i EU att nå klimatmålen. Nu höjer Europas biogasaktörer rösten.

EU fokuserar helt på elbilar som inte ger några utsläpp under körningen. Men bilden är mer komplex än vad som kommer ut ur avgasröret. Inte minst kommer det att ta tid innan hela transportsektorn är elektrifierad.

– Tid är något som vi inte har. Klockan tickar för att klara 1,5-gradersmålet, säger Jan Rapp, grundare av Biogasakademin.

Biogasakademin är ett svenskt ideellt nätverk av yrkesmänniskor som verkar för att öka kunskapen om de många fördelar som biogas bidrar med i ett mer hållbart samhälle. Jan Rapp menar att det är omöjligt att nå klimatmålen genom att satsa på endast ett förnybart drivmedel vid sidan av låginblandning av hållbara biodrivmedel i bensin och diesel.

– Bryssel är i dag på samma kunskapsnivå som jag själv var 2007 när jag första gången fick höra talas om biogas. Två saker slog mig då. Dels att tekniken är genial och passar alla samhällen, regioner och länder i hela världen. Dels att beslutsfattarnas låga kännedom om biogasteknik är riskabel. Den okunskapen kan nu få stora negativa konsekvenser, säger Jan Rapp.

Biogasakademin har samlat aktörer inom biogasbranschen i hela Europa för att försöka få EU-kommissionen och ministerrådet att förstå att fortsatt tillverkning av gasbilar handlar om mer än utsläpp från vägtrafiken. Den 14 juli ska EU-kommissionen lämna över ett förslag till EU-parlamentet med nya gränsvärden för hur mycket koldioxid bilar och skåpbilar i EU får släppa ut. Gasbilar som tankas med biogas kommer inte att klara gränsvärdena, trots att de gör stor klimatnytta, eftersom EU inte gör skillnad på förnybar och fossil gas. Och om tillverkarna av gasbilar får böter för varje nyproducerad bil kommer de att sluta tillverka bilar som kör på fordonsgas.

– Då blir det enklare att satsa på ”business as usual” med bensin- och dieselbilar som komplement till elbilarna, säger Jan Rapp.

Jan Rapp förklarar varför biogas är så viktig för att nå klimatmålen. Återvinningsteknik med biogas som biprodukt från gödsel, avloppsreningsverk, pappersbruk och matavfallsanläggningar sänker utsläppen av växthusgaser radikalt. När biogas produceras från gödsel är klimateffekten som allra störst, eftersom utsläpp av den potenta växthusgasen metan undviks när gödsel inte sprids ut direkt på åkrarna. I Öst- och Sydeuropa ser Jan Rapp en stor potential för biogas, där jordbrukssektorn är stor och många inte har råd med en elbil. En annan aspekt är att länderna blir mindre sårbara i kriser när drivmedel kan produceras inom landets gränser. År 2024 blir det dessutom obligatoriskt i EU att sortera organiskt avfall.

– Politikerna i EU måste förstå att biogas görs av avfall och att den totala klimat- och samhällsnyttan till och med kan vara större för biogasbilar än för elbilar. De måste också förstå att biogasbilar är helt nödvändiga för att skapa en marknad för en kostnadseffektiv produktion av biogas. Det vore vansinne att sluta tillverka dem, säger Jan Rapp.

För att locka investerare till biogasanläggningar måste tillverkningen vara lönsam. Det blir den om det finns en marknad för fordonsgas. Utan intäkter från drivmedelsförsäljning slås biogasanläggningar ut, som är grunden i en cirkulär ekonomi. Att EU bara ser elbilar som miljöbilar tar alltså bort de ekonomiska förutsättningarna för att införa en smart avfallshantering i Europa, menar Jan Rapp.

– I Kalifornien, som inspirerats av Sverige, investeras nu tio miljarder kronor i biogasproduktion för att de börjat fokusera sina biogassatsningar på vägtransportsektorn. Även elbilslandet Norge planerar att jämställa biogasbilar med el- och vätgasbilar, vilket bekräftar att det vi inom Biogasakademin hävdar är korrekt, fortsätter Jan Rapp.

E.ON Biofor Sverige AB, som sedan halvårsskiftet ingår i St1-koncernen och byter namn till St1 Biogas AB, har drygt 50 tankställen för biogas i Sverige. De är en av aktörerna som Biogasakademin samarbetar med. Björn Fredriksson Möller, senior specialist St1 Biogas AB berättar att svenska politiker har spelat en central roll i att Sverige ligger så långt fram i biogasutvecklingen. Han menar att den biogasexpertis som Sverige har utvecklat nu är avgörande för att EU ska nå sina klimatmål.

– Vi som representerar branschen har fokuserat på att förklara för politikerna i Sverige, men i EU är vi inte lika starka. Biogas har varit en för liten företeelse för att hamna på transportagendan i Bryssel, eftersom den ännu inte har använts så mycket i transportsektorn ute i Europa, något som nu håller på att ändras, säger Björn Fredriksson Möller.

Budskapet han vill skicka till EU-parlamentarikerna och den svenska regeringen är att biogas fyller en central roll i klimatomställningen.

Scandinavian Biogas Fuels är ledande inom framställning av biogas i Norden. Vd:n Matti Vikkula är överraskad över att svenska politiker inte tagit starkare ställning för de här frågorna. Tillsammans med Biogasakademin och övriga biogasaktörer i Europa har Scandinavian Biogas Fuels lämnat ett konkret förslag till Bryssel på hur de kan tillämpa livscykelanalyser.

– Jag tror vi kommer att se en förändring i hur EU tänker. Det är helt absurt att de inte främjar biogas som finns här och nu och som dessutom ligger i topp när det gäller hållbarhet. Om beslutsfattarna i EU inte tar hänsyn till livscykelanalyser gör de en väldig skada för miljön och klimatet, säger Matti Vikkula.

När han tillträdde som vd för tio år sedan var 55–60 procent av fordonsgasen på Sveriges tankställen förnyelsebar biogas. I dag är andelen 95 procent. Matti Vikkula menar att EU måste säkerställa en fortsatt produktion av gasbilar för att sedan se till att andelen förnyelsebar biogas ökar i hela Europa. Ett första steg är att sluta räkna bara på vad som kommer ut ur avgasrören.

Läs artikeln som PDF här.

Fakta:

Nya utsläppsgränser för bilar inom EU
I dag är utsläppsgränsen för personbilar 95 gram koldioxid/km. Biltillverkare av nya bilar får böta 95 euro för varje överskridet gram per kilometer i medelvärde och sålt fordon. Utsläppsgränsen ska sänkas gradvis. Den 14 juli överlämnar kommissionen ett förslag om nytt gränsvärde till EU-parlamentet, som tar beslut i höst. Revisionen ingår i paketet ”Fit for 55”, en plan för att minska EU:s koldioxidutsläpp med minst 55 procent till år 2030. EU siktar på att vara klimatneutralt år 2050.
Källa: www.ec.europa.eu.

EU:s egen rapport förordar livscykelanalys
Biogasbilar presterar i topp när det gäller att minska klimatutsläppen, enligt en nyligen publicerad studie, ”JEC Well-To-Wheels report v5”, från EU-kommissionens gemensamma forskningscenter Joint Research Centre. Studien argumenterar för att se till hela livscykelkedjan – well to wheels – vilket inkluderar klimatutsläppen från både fordon och drivmedel, till skillnad från tailpipe-metodiken som endast tar hänsyn till utsläppen från fordonens avgasrör.

Biogas
Biogas framställs genom rötning av organiskt material. Fordonsgasen som tankas i Europa består i varierande grad av biogas och fossil naturgas. Andelen biogas är i dag i genomsnitt runt 20 procent och snabbt ökande. I Sverige är andelen biogas 95 procent, med målet om 100 procent biogas i den komprimerade fordonsgasen senast år 2023.

 


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.