2015-08-19 12:56Pressmeddelande

Benchmarking av matavfallshantering för ökad miljönytta

null

Att framställa biogas ur matavfall ger stora miljö- och klimatvinster. Separat sortering av matavfall blir allt vanligare och i Biogas Östs region är 87 % av kommunerna igång – klart över Sverigesnittet på 68 %. I Biogas Östs nya databas visar vi hur kommunerna i östra Mellansverige tar sig an matavfallet som resurs och vilka mål, insamlingssystem och behandlingsmetoder som används.

Att sortera ut matavfall för att nyttja energi och näring ger stora miljövinster och är en viktig pusselbit för ett hållbart kretsloppssamhälle. Vid rötning av matavfall produceras dels biogas som kan ersätta fossil energi, dels en näringsrik biogödsel som kan komplettera eller ersätta konstgödsel i jordbruket. Regeringen har beslutat att senast år 2018 ska 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut för biologisk behandling, där minst 40 % av matavfallet behandlas så att både energi och näring tas tillvara. I praktiken innebär detta att rötning prioriteras. I Avfall Sveriges statistik syns också en tydlig rörelse från kompostering till rötning.

För att på ett strukturerat sätt visa och jämföra hur kommunerna i Biogas Östs region – Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län – arbetar har Biogas Öst, inom det EU-finansierade projektet Biogas XPOSE, utvecklat en databas över matavfallshanteringen i regionens 78 kommuner.

- Med detta vill vi skapa en bättre överblick för olika avfallsaktörer och slå ett slag för ökad samordning, vilket förhoppningsvis kan bidra till en ännu mer kostnadseffektiv kretsloppsanpassad avfallshantering, säger Martin Ahrne, projektledare för Biogas XPOSE.

I regionen är 87 % av kommunerna igång med separat matavfallssortering i någon form och skala, men över 30 % av dessa har startat de senaste 3 åren varför det ännu är en bit kvar till det nationella målet totalt sett. I databasen visas också vilka kvantitativa eller kvalitativa mål som antagits, om kommunen använder optiskt system eller separata kärl, om det är plast- eller papperspåse som gäller, osv. Tack vare att de allra flesta prioriterar rötning används alltmer av regionens matavfall för att ersätta fossila bränslen och återförs som biogödsel i lantbruket.

Kontakt:
Martin Ahrne
Projektledare, Biogas Öst
0736-41 81 57
martin.ahrne@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.