2019-12-19 11:30Pressmeddelande

Avgifter bidrar till omställningen

null

Klimatväxling handlar om att avgifter på miljötärande transportmedel bekostar investeringar i klimatsmarta alternativ. Hur det fungerar rent praktiskt har BioDriv Öst nu publicerat i ett faktablad som redogör för fem offentliga organisationers erfarenheter av systemet.

Klimatväxling är ett smart sätt att minska organisationens klimatpåverkan från tjänsteresor. Rent konkret innebär det att en organisation lägger på extra avgifter på de resor som ger höga koldioxidutsläpp, exempelvis flygresor. Pengarna från dessa avgifter används sedan till åtgärder som syftar till att sänka organisationens klimatpåverkan, till exempel kan avgifterna bekosta inköp av cyklar. Systemet är tänkt att ge ett tydligt ekonomiskt incitament till verksamheten och dess anställda att bidra till att uppnå uppsatta klimatmål.

Fossilfritt Sverige förespråkar att organisationer tillämpar klimatväxling och de har också en klimatväxlingsutmaning som ett 70-tal organisationer har antagit. I den klimathandlingsplan som regeringen och samarbetspartierna presenterade i veckan är också en av åtgärderna att Naturvårdsverket bör få i uppdrag att ta fram ett koncept för intern klimatväxling som ska kunna användas av offentliga organisationer och företag.

I faktabladet delar Örebro kommun, Region Örebro län, Region Västernorrland, Kalmar kommun och Kristianstads kommun med sig av sina erfarenheter om klimatväxling.

– Syftet med avgiften är att ge ett incitament för att till exempel ta tåget istället för bilen, säger Sara Andersson, miljöstrateg Örebro kommun.

En organisation som vill införa klimatväxling bör börja med att identifiera vilka resor i organisationen som ger störst klimatpåverkan och därmed bör ha en extra avgift. Oftast är det flyg och bil med fossila drivmedel. Därefter ska ett system utformas som hanterar påslagen med så lite administration som möjligt.

En slutsats från sammanställningen av hur de olika organisationerna jobbar med klimatväxling är att det har stor betydelse för genomslagskraften hur höga de extra avgifterna är.

En annan nyckelfaktor för att klimatväxlingen ska ge effekt är att i tillräcklig utsträckning göra avgifterna synliga för alla anställda. När anställda och chefer känner till hur klimatväxlingen fungerar och tydligt ser att resor med högre klimatpåverkan medför en extra avgift är det större chans att systemet får avsedd effekt jämfört med om avgiften till exempel bara syns i den interna ekonomihanteringen för ett fåtal i organisationen.

– De konkreta exemplen från organisationerna som infört klimatväxlingssystem ger en bra bild av hur de kan utformas och vilken effekt de kan ge. Vår förhoppning är därför att fler organisationer tar inspiration av faktabladet och inför klimatväxlingssystem, säger Björn Isaksson, projektledare BioDriv Öst.

Ladda ner faktabladet på BioDriv Östs hemsida här.

Kontakt:

Björn Isaksson
Projektledare BioDriv Öst
+46 76 819 52 82
bjorn.isaksson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.