2019-11-22 07:00Pressmeddelande

7 av 10 vill att politiker gör det lättare att köra fossilfritt på landsbygden

null

En nyligen genomförd Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av samverkansorganisationen BioDriv Öst visar att 75 procent av svenskarna vill att våra politiker bör lägga mer kraft på att göra det lättare för personer som bor på landsbygden att transportera sig miljövänligt.

Då en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp kommer från transportsektorn är omställningen till fossilfria transporter grundläggande för att uppnå våra klimatmål. Möjligheterna att ställa om varierar dock, inte minst utifrån var i landet man bor.

Generellt sett har stadsbor oftast närmare jobbet och har bättre tillgång till kollektivtrafik och cykelvägar jämfört med dem som bor på landsbygden. Tillgängligheten till tankning av biodrivmedel och publika laddare för elfordon är också bättre i de mer tätbebyggda delarna av Sverige.

-Resultaten från undersökningen signalerar att det behöver läggas mer krut på att tillgängliggöra fossilfria alternativ även i glesbygd. Vi ser ett behov av en politik som säkerställer att tank- och laddinfrastruktur för förnybara drivmedel inte bara finns i de tätbefolkade delarna av landet, säger Beatrice Torgnyson Klemme, VD BioDriv Öst.

Undersökningen visar också att det finns en stor samstämmighet i svaren oavsett var i landet man bor. Även de som bor i de tre storstadsregionerna anser att det bör läggas mer kraft på att underlätta miljövänliga transporter på landsbygden.

-Boende på landsbygden är generellt mindre köpstarka än storstadsbefolkningen och därför är t.ex. förslaget om att ge stöd till konvertering av bensinbilar till etanol- och gasdrift ett bra förslag. Det skulle underlätta för fler att med relativt små medel ställa om till miljövänligare transporter, säger Beatrice Torgnyson Klemme, VD BioDriv Öst.

Resultaten från fler frågor på samma tema kommer att offentliggöras på konferensen BioDriv Tinget. Bland annat avslöjas då vad svenska folket helst kör på för drivmedel och hur mycket man är beredd att betala för att tanka förnybara drivmedel från Sverige.

Konferensen BioDriv Tinget 2019 är kostnadsfri och arrangeras den 3 december på Nalen i Stockholm av BioDriv Öst i samverkan med sju regioner och länsstyrelser i östra Mellansverige samt Miljöbilar i Stockholm och projekten Fossilfritt 2030 och Drive LBG.

Har du inte anmält dig till konferensen? Säkra din plats på redan nu! Sista dag för anmälan är den 27 november. Klicka här för program och anmälan.

Kontakt:

Beatrice Torgnyson Klemme
VD Biogas Öst & BioDriv Öst
0733 - 97 06 25
Beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.