2021-05-24 13:03Bloggpost

Regionpolitiker: Slå inte undan benen för den svenska biogasmodellen

Foto: BioDriv ÖstFoto: BioDriv Öst

Följande debattartikel är publicerad i Dagens Samhälle

Biogas är en avgörande pusselbit i energi- och klimatomställningen. Men nu hotas den både från EU och genom förändringar i den svenska miljöbilsdefinitionen, skriver 22 regionpolitiker från C, S och MP.

Den nuvarande metoden för att beräkna ett fordons klimatpåverkan i EU är mycket snäv. Den så kallade ”tail-pipe-metodiken” utgår nämligen endast från koldioxidutsläpp vid avgasröret, något som blir missvisande samtidigt som konkurrensen mellan klimatneutrala drivmedel snedvrids. Att jämföra en elbil utan att inkludera påverkan från batteritillverkningen med en biogasbil utan att inkludera nyttan från minskat metanläckage blir som att jämföra äpplen och päron. Metoden leder till att gasdrivna fordon och biogas som drivmedel på sikt fasas ut, vilket minskar takten i det brådskande omställningsarbetet – trots att vi vet att både el och biogas behövs. 

En mer rättvisande metod är att bedöma ett fordons koldioxidutsläpp utifrån drivmedlets hela livscykel. I EU finns en viss ambition att göra detta, men tyvärr inte i de pågående revideringarna av koldioxidnormer för fordon samt den gröna taxonomin. Det är därför av stor vikt att regeringen och samarbetspartierna aktivt verkar för att beräkningar av klimatpåverkan ska utgå ifrån ett livscykelperspektiv i de slutliga formuleringarna. 

Biogas presterar i topp gällande nationella mål inom klimat, miljö och samhälle. Vi ser därför också med stor oro på regeringens remitterade förslag att begreppet miljöbil inte längre ska omfatta biogasbilar. Den aktuella förordningen är visserligen bara bindande för myndigheter, men används som riktmärke även av kommuner, regioner och privata företag. 

Det EU-krav som det remitterade förslaget syftar till att implementera säger att offentliga aktörers fordonsflottor och upphandlingar ska innefatta minst 38,5 procent elbilar. Detta är bra för att driva på en ökad elektrifiering. Men stäng inte ute möjligheten att resterande 61,5 procent kan drivas av ett lokalt, cirkulärt och klimatneutralt drivmedel!

För många sektorer är elektrifieringen det ljus till vilket hoppet om omställning sätts. Så även för transportsektorn. Otaliga utredningar visar dock att en ensam lösning inte räcker för att nå målen. 

Vi regioner ser att biogasen har en nyckelroll i den regionala utvecklingen och omställningen till en biobaserad cirkulär ekonomi. Biogas är dessutom ett viktigt verktyg i en stärkt krisberedskap med ökad försörjningstrygghet på livsmedel, energi och växtnäring. Parallellt med att skapa dessa nyttor är biogassystemet en resurs i ett energisystem där vätgas är en naturlig beståndsdel, då synergierna mellan de två systemen är många. 

Slår vi undan benen för biogas i vägtransportsektorn nu riskeras potentialen att använda den inom andra sektorer längre fram. Det är nämligen i transportsektorn som både betalningsviljan och infrastrukturen finns på plats. Biogas och andra avancerade biodrivmedel är en lika viktig del av lösningen som förnybar el och behöver likaledes utrymme att utvecklas. 

Regeringen och samarbetspartierna måste skapa förutsättningar för oss att arbeta med hela verktygslådan. Bara då kan vi regioner tillhandahålla en hållbar och välfungerande infrastruktur, för kollektivtrafik såväl som andra transportslag. För att nå dit krävs långsiktighet, tydlighet och framför allt tre saker:

■ Att omgående verka för en ändring av metodiken i beräkning av klimatpåverkan i EU:s regelverk. 

■ Att fortsatt inkludera biogasdrivna bilar i Sveriges nationella miljöbilsdefinition.

■ Att skyndsamt implementera de förslag som presenterades i Biogasmarknadsutredningen. 

Ambitionen att utveckla biogasen finns med i januariöverenskommelsen – nu är det dags att leverera! 

Kristina Jonäng, Regionråd (C) ordförande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen
Bijan Zainali, Andre vice ordförande (S) regionala utvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen
Tomas Eriksson, Regionråd (MP) med ansvar för miljö och kollektivtrafik, Region Stockholm
Glenn Nordlund, Regionråd (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland
Jonny Lundin, Regionråd (C) regionstyrelsens andre vice ordförande, Region Västernorrland 
Eva Andersson, Regionråd (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Östergötland
Julie Tran, Regionråd (C) ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland
Rickard Carstedt, Regionråd (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten
Emma Lindqvist, Regionråd (MP) med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet, Region Västerbotten
Johan Örjes, Regionråd (C) ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala
Sven Sunesson, Regionråd (C) vice ordförande i regionstyrelsen, Region Kronoberg
Karin Helmersson, Regionråd (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar län
Karin Thomasson, Regionråd (MP) vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen
Irén Lejegren, Regionråd (S) ordförande i regional tillväxtnämnd, Region Örebro län
Johannes Andersson, Ledamot (C) regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen
Magnus Ekblad, Regionråd (C) med ansvar för regional utveckling, miljö och energifrågor, Region Västmanland
Tommy Levinsson, Regionråd (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Västmanland
Nils-Olov Lindfors, Regionråd (C) med ansvar för regional utveckling, Region Norrbotten
Karl-Johan Boberg, Ordförande (C) tekniska nämnden, Region Gotland
Mattias Claesson, Regionråd (C) med ansvar för kollektivtrafik, Region Sörmland
Anneli Kihlstrand, Ledamot (C) regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
Leif Andersson, Vice ordförande (C) nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom stöd, rådgivning och samverkan hjälper vi både offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.