2022-03-24 04:00Bloggpost

Regeringen behöver agera för att möjliggöra för fler lätta lastbilar att köra på el och biogas

Felix Ek, sakkunnig transportnäringen, Beatrice Torgnyson Klemme, vd, Ulf Troeng, sakkunnig styrmedel BioDriv Öst.Felix Ek, sakkunnig transportnäringen, Beatrice Torgnyson Klemme, vd, Ulf Troeng, sakkunnig styrmedel BioDriv Öst.

Om åtta år ska transportsektorn i Sverige ha minskat utsläppen med 70 procent. Då behöver vi se till att alla förnybara alternativ används där de gör som störst nytta. I tider som dessa blir det särskilt tydligt hur viktigt det är att stötta omställningen till mer inhemskt producerade drivmedel när vi ser vad en orolig omvärld kan göra med drivmedelspriserna. Därför behöver Regeringen fatta beslut om att införa ett viktundantag för lätta lastbilar som drivs av el eller biogas.

I december 2020 gav Regeringen i uppdrag till Transportstyrelsen att utreda möjligheterna att införa ett undantag gällande körkortsregler för fordon för förnybara drivmedel som el, biogas och vätgas. Undantaget innebär att de som har B-körkort skulle kunna få köra lätta lastbilar med en totalvikt upp till 4 250 kg i stället för 3 500 kg. Bakgrunden till utredningen är ett EU-direktiv (EU 2018/645) som tillåter länder att införa denna typ av undantag eftersom drivlinor till el- och gasfordon innebär tyngre fordon till följd av batterier och gastankar.

Transportstyrelsen presenterade uppdraget i november 2021 och kom då fram till att undantaget inte bör införas i Sverige eftersom det kan vara svårt att kontrollera efterlevnaden. BioDriv Öst håller inte med om slutsatserna. Det finns goda skäl att införa undantaget i Sverige precis som flera andra EU-länder har gjort. Vikten på el- och gasdrivna lätta lastbilar gör nämligen att lastvikten blir mindre jämfört med dieseldrivna motsvarigheter. För att klara transportsektorns omställning behövs dessutom flera olika förnybara alternativ.

Tillsammans med medlemmar, transportutförare och branschorganisationer har BioDriv Öst under en längre tid lyft frågan och tydliggjort behovet av undantaget. Transportnäringen är en oumbärlig del i vårt samhälle som just nu brottas med flera utmaningar inom bland annat omställning till fossilfrihet, personalbrist och lönsamhet. Ett undantag som tillåter högre totalvikt för el- och biogasdrivna lätta lastbilar skulle kunna bidra till att snabba på omställningen samtidigt som övriga utmaningar skulle kunna minskas i omfattning.

Genom undantaget kan fler aktörer som använder lätta lastbilar i sin verksamhet köpa in el- eller biogasdrivna alternativ. Dessa drivmedel faller ofta väl ut rent ekonomiskt bland lätta lastbilar då drivmedelskostnaderna och fordonsskatten är lägre. Historiskt har även drivmedelspriserna på el och biogas varit mer stabila jämfört med andra drivmedel då produktionen av el och biogas ofta är mer lokal eller regional. Närproducerade drivmedel är en fördel i dessa tider av krig och pandemi. Vi minskar vårt beroende av importerade drivmedel samtidigt som vi bidrar till ökad sysselsättning och bättre försörjningstrygghet. Sist men inte minst får vi en förbättrad miljö i våra stadskärnor till följ av mindre luftföroreningar och minskat buller.

Med Transportstyrelsens förslag skulle transportkostnaderna öka samtidigt som vi inte kan tillgodogöra oss de övriga samhällsnyttorna som omställningen till mer el- och biogasdrift kan bidra med. Dessutom finns det risk för att lätta lastbilar blir kvar längre i trafik än de borde. Detta eftersom när en äldre bil ska bytas ut behöver den ersättas av antingen en ny dieseldriven bil med högre fordonsskatt eller med två el- eller gasdrivna fordon för att kunna transportera samma godsmängd.

Vi anser att Regeringen ska införa undantaget på ett liknande sätt som Tyskland gjort. I Tyskland har undantaget formulerats på ett sätt som gör det lätt att följa upp genom att helt enkelt koncentrera undantaget till det drivmedel som fordonet är godkänt för. Krav finns även på en extra fordonsutbildning för att bibehålla trafiksäkerheten. Det tyska sättet att tolka undantaget på anser vi är bra och pragmatiskt. Det fångar meningen med undantaget utan att göra uppföljningen överdrivet krånglig samtidigt som trafiksäkerheten fortfarande beaktas.

Vi uppmanar därför Regeringen att lyssna till branschens önskemål och se möjligheterna som i Tyskland. Då kan vi öka takten i transportsektorns omställning med hjälp av el och biogasfordon, samtidigt som vi minskar beroendet av importerade drivmedel.

Beatrice Torgnyson Klemme, vd för samverkansorganisationen BioDriv Öst
Felix Ek, sakkunnig transportnäringen
Ulf Troeng, sakkunnig styrmedel

Läs BioDriv Östs remissvar här.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.


Kontaktpersoner

Beatrice Torgnyson Klemme
VD
Beatrice Torgnyson Klemme
Martin Ahrne
Vice VD
Martin Ahrne
Josefin Holmgren
Kommunikatör
Josefin Holmgren