2022-08-26 11:20Bloggpost

Politikens kortsiktighet är ett hot mot totalförsvaret

Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst
Foto: Göran EkebergBeatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst Foto: Göran Ekeberg

Följande debattartikel är publicerad i Altinget.

En offensiv reduktionsplikt och kraftfulla satsningar på förnybara drivmedel är inte bara en klimatfråga. Det är en viktig del i att stärka den svenska krisberedskapen, skriver BioDriv Östs vd Beatrice Torgnyson Klemme.

I veckan som gått har vi hört i nyhetsförmedlingen att gas till samhällsviktiga verksamheter i Sverige kan komma att ransoneras på grund av kriget i Ukraina. Andra nyheter har handlat om bränder i Frankrike och att industritransporter på Europas viktigaste vattenväg Rehn hotas till följd av det varma klimatet. Samtidigt kommer politiska utspel om att sänka reduktionsplikten för bensin och diesel. Hur är det möjligt?

Drivmedel, el och livsmedel är viktiga för det civila försvaret
Försvarsberedningen har lyft att tillgången till drivmedel, el och livsmedel är viktiga för att stärka totalförsvaret. Dessa tre är starkt avhängiga av varandra. Transporter och livsmedelsproduktion är beroende av en fungerande drivmedelsförsörjning, som i sin tur är beroende av el. Utan el stannar pumparna på våra mackar.

Reduktionsplikten infördes i bred partipolitisk samsyn, för att näringslivet i Sverige behöver långsiktiga spelregler för att kunna öka produktionen av biodrivmedel. Denna lag innebär att det måste blandas in mer biodrivmedel i bensin och diesel. Råvaror med hög klimatnytta och hållbarhet främjas, vilket gynnar inhemsk produktion. Mer sällan talas det om att svensk produktion av biodrivmedel även kan öka vår självförsörjning på livsmedel. Utan drivmedel stannar lantbruksmaskinerna. Och mark som brukas för att odla till drivmedel, i stället för att bebyggas eller ligga i träda, kan enklare ställas om till livsmedelsproduktion vid behov.

Produktion av biodrivmedel som biogas ger också biogödsel, som kan underlätta de akuta utmaningar som nu finns kopplade till importberoendet av fossil konstgödsel. Den lösning som vanligen lyfts fram för en stärkt krisberedskap är ökad lagerhållning av drivmedel och växtnäring. En inhemsk produktion av förnybara drivmedel kan fylla samma funktion, fast på ett smartare sätt.

Sänkt reduktionsplikt är ett slag mot Sveriges beredskap
Reduktionsplikten har blivit ett slagträ i den politiska debatten kring höga drivmedelspriser. Men hur en sänkt reduktionsplikt skulle vara en del av lösningen är svårt att förstå. Många analytiker förutspår fortsatt höga och volatila oljepriser. Att i ett sådant läge öka beroendet av importerad olja är bakvänt. En ökad omställning till förnybart kan bidra till prisstabilitet och på sikt lägre drivmedelspriser. Att sänka nivåerna i reduktionsplikten vore dessutom ett dråpslag mot svenska biodrivmedelsföretag och nya gröna arbetstillfällen.

En omställning till förnybart är således inte enbart en miljöfråga. Det handlar också om krisberedskap och arbetstillfällen. Nu skriker dessutom EU efter ökad biogasproduktion för att trygga energitillförseln och ersätta rysk naturgas. Guldläge för teknikexport då svenska företag ligger i framkant. Samtidigt inventeras behovet av gas hos samhällsviktiga verksamheter i Sverige så att tillgången kan prioriteras i händelse av kris. Stabilare spelregler för svensk biogasproduktion har kommit till stånd. Det är värdefullt. Men vågar näringslivet investera efter politikens lappkast gällande reduktionsplikten?

Elektrifiering och biodrivmedel är lösningen
Utöver biodrivmedlen bidrar även elektrifieringen till totalförsvaret. Ett intressant exempel på det är att exporten av elbilar till Ukraina har ökat. Elbilar har nämligen visat sig lättare att lita på än långväga leveranser av fossila drivmedel.

Poängerna med ökad inhemsk produktion och användning av många olika förnybara drivmedel är uppenbara. Det är inte självplågeri som vissa partier verkar tycka. Det är en ren självbevarelsedrift.

Beatrice Torgnyson Klemme
vd Biodriv Öst


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.