2020-09-07 11:21Bloggpost

Dags att upphandla nya miljöbilar

Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst.
Foto: Göran EkebergBeatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst. Foto: Göran Ekeberg

Följande debattartikel är publicerad i Upphandling24.

DEBATT. Nu har många pusselbitar fallit på plats vad gäller miljöfordon och offentlig upphandling. Tack vare nya miljöfordonsdefinitioner, och uppdaterade vägledningar på regional och nationell nivå, finns goda förutsättningar att upphandla fossilfria transporter, skriver Beatrice Torgnyson Klemme, vd för BioDriv Öst.

Intresset för att utnyttja den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg för att nå hållbarhetsmålen ökar.

När många aktörer samverkar och drar åt samma håll blir arbetet med att ställa om till fossilfria transporter dessutom betydligt enklare – och billigare.

Genom att se till helhetsbilden och ta itu med flera olika samhällsutmaningar på en och samma gång blir också kostnadseffektiviteten i upphandlingarna större.

Att ställa miljökrav i upphandlingar av fordon och transporter är dock inte det enklaste. Men det finns en hel del stöd att ta hjälp av.

Det generellt sett viktigaste miljökravet i offentlig upphandling av fordon och transporter är den statliga miljöbilsdefinitionen i kombination med krav på förnybart drivmedel.

Regeringen har i somras äntligen beslutat att från den 1 juli är miljöbilar de bilar som får bonus i bonus-malus-systemet. De nya miljöbilarna är alltså elbilar, de flesta laddhybrider och biogasbilar.

Från den 7 september finns dessutom ett nytt bonussystem för miljölastbilar som omfattar lastbilar för el, biogas och etanol (ED95).

Utöver detta finns mer vägledning i form av Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier för lätta fordon och Biodriv Östs Vägledning för upphandling av fordon och transporter.

Både regeringen och Upphandlingsmyndigheten pekar nu tydligt ut att elfordon (inklusive vätgas) och biogasfordon alltid ska upphandlas i första hand. Det är helt i linje med den analys som ligger till grund för styrningen av vilka fordon som erhåller bonus vid inköp och vilka fordon som tillåts i den tuffaste miljözonen (klass III).

Enligt nyligen publicerade studier från forskningsinstitutet Rise och Linköpings universitet är det just el och biogas som, utöver en stor positiv påverkan på klimatet, bidrar till flest miljö- och samhällsnyttor när olika drivmedel utvärderas i ett bredare perspektiv.

Att el och biogas pekas ut som förstahandsval, innebär det att vi inte längre behöver satsa på andra förnybara drivmedel, som etanol och biodiesel? Inte alls.

Om vi ska nå 2030-målet för transportsektorn behöver alla hållbara drivmedel öka kraftigt och hela transportsystemet måste bli mer effektivt. Tanken är att när el och biogas inte är möjligt, då ska etanol eller biodiesel upphandlas för att ersätta de fossila alternativen.

Det Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier tydliggör är att fossilfritt är, och måste vara, den nya normen för offentlig sektor.

Det är därför mycket oroväckande att regeringen inte anser att de fossila drivmedlens era är förbi. I den nya miljöbilsförordningen (2020:486) är styrningen på tok för svag för att uppnå Sveriges offensiva klimatmål för transportsektorn.

I förordningen fastställs förvisso den nya miljöbilsdefinitionen som vi stödjer vi fullt ut. Men i förordningen pekas det även ut vilka krav som ska gälla när det av någon anledning inte är möjligt att upphandla miljöbilar.

Tyvärr har regeringen satt dessa krav på en obegripligt svag nivå. Detta rimmar illa med regeringens återkommande utspel om den offentliga upphandlingens betydelse i omställningen till fossilfrihet samt den gröna omställning som regeringen utlovat i coronapandemins spår.

Tack och lov har Upphandlingsmyndigheten tydligt tagit sikte på Sveriges klimatmål. Vi vill därför uppmana alla offentliga aktörer att tillämpa deras basnivå när avsteg från inköp av miljöbilar behöver göras.

Upphandlingsmyndighetens basnivå är den mest välutredda och välförankrade undantagsnivån i upphandlingssammanhang.

Efter många år av ineffektiv och spretig styrning vad gäller miljöfordon och offentlig upphandling har de flesta pusselbitarna nu fallit på plats och vi har ett flertal styrmedel på transportområdet som pekar åt samma håll.

Det gör att förutsättningarna för offentliga aktörer att påskynda omställningen till fossilfria transporter via upphandling aldrig har varit bättre än nu. Se därför till att vid alla upphandlingar av fordon och transporter ta hjälp av de nya miljöfordonsdefinitionerna i kombination med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och Biodriv Östs vägledning.

Det kommer garanterat att bidra till en ökad efterfrågan på samtliga förnybara drivmedel och släppa loss den stora kraft som offentlig upphandling kan bidra med i omställningen till fossilfria transporter!

Beatrice Torgnyson Klemme
Vd för Biodriv Öst,
den storregionala samverkansorganisationen för offentliga aktörer, näringsliv och akademi


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom stöd, rådgivning och samverkan hjälper vi både offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.